EN

上顎洞底挙上術に用いた牛由来ハイドロキシアパタイトに対する骨組織反応、人における組織学的結果

上顎洞底挙上術に用いた牛由来ハイドロキシアパタイトに対する骨組織反応、人における組織学的結果